Winners Group, a.s.
Spoločnosť Winners Group, a.s., je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania. Spoločnosť Winners Group, a.s. je osobou so sídlom na území Slovenskej republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (ďalej len "register poskytovateľov").
Osobitné finančné vzdelávanie
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
Vzdelávanie sa poskytuje od 1. 6. 2018.
Individuálna prihláška
Pre nečlenov Winners Group, a.s.